Purkutyöt ketterästi Uudellamaalla

Tarvitsetko purkuapua kotiin tai työmaalle? 

Canikon ammat­ti­laiset hoi­tavat ket­te­rästi remont­ti­koh­teiden pienet sisä- ja ulko­pur­kutyöt Kera­valla, Van­taalla, Hel­sin­gissä ja Espoossa sekä muualla Uudel­la­maalla. Pal­ve­lemme sanee­raus­pu­ruissa mie­lel­lämme sekä yksi­tyis­asiak­kaita että raken­nus­liik­keitä. Tutustu pal­ve­lui­himme ja ota roh­keasti yhteyttä. 

Tutustu palveluihimme 

Purkutyöt

Hoi­damme ammat­ti­tai­dolla remont­ti­koh­teiden pur­kutyöt lat­tiasta kattoon ja kylp­pä­ristä keit­tiöön. Pur­ku­töiden ohella huo­leh­dimme asian­tun­te­vasti myös jät­teiden lajit­te­lusta ja kier­rä­tyk­sestä puolestasi. 

Rakennussiivous

Tar­joamme myös raken­nusai­kaista sii­vousta ja lop­pusii­vousta raken­nus­työ­maille. Me huo­leh­dimme raken­nusai­kai­sesta pölyn­hal­lin­nasta ja var­mis­tamme, että työ­maasi ovat siis­tissä kun­nossa remontin aikana ja sen valmistuttua. 

Miksi valita Caniko?

Tyytyväiset asiakkaat 

Asia­kas­tyy­ty­väisyys on meille tärkein prio­ri­teetti ja siksi me panos­tamme aina jous­tavaan ja ystä­väl­liseen asia­kas­pal­veluun sekä laa­duk­kaaseen työnjälkeen. 

Nopeasti paikalle 

Pitäisikö vanhat kalusteet ja pinnat purkaa nopeasti remontin alta pois tai työmaa siivota luo­vu­tus­kuntoon? Ei hätää, meiltä saat ammat­ti­laiset avuksesi nopeasti, jopa seu­raavana päivänä. 

Kilpailukykyinen hinnoittelu 

Meillä et maksa tur­hasta. Pienet pur­kutyöt hoi­tuvat meiltä käden kään­teessä ja tar­joamme pal­velun aidosti kil­pai­lu­ky­kyiseen hintaan. Ota yhteyttä ja pyydä tarjous. 

CANIKO HOITAA

Keitä me olemme?

Olemme Uudenmaan alu­eella toimiva pur­ku­töihin ja raken­nus­sii­voukseen eri­kois­tunut toimija Kera­valta. Yri­tyk­semme nuo­resta iästä huo­li­matta työn­te­ki­jöil­lämme on run­saasti koke­musta eri­lai­sista sanee­raus­koh­teista, ja toteu­tamme sisä­ti­lojen pur­kutyöt (sekä tar­vit­taessa pienet ulko­pur­kutyöt) tur­val­li­sesti ja nopeasti.  
 
Asiak­kai­demme tyy­ty­väisyys on meille tär­keintä ja siksi panos­tamme aina sujuvaan yhteis­työhön, jous­tavaan pal­veluun ja kor­kea­laa­tuiseen työn­jälkeen. Teemme työt sovi­tussa aika­tau­lussa ja jätämme työmaat aina siistiin kuntoon. Me myös pidämme aidosti siitä, mitä teemme ja hoi­damme hommat posi­tii­vi­sella asenteella.

Soita 000 000 0000