Ylläpidä remonttikohteen siisteyttä ja luovuta asiakkaille pölytön kohde

Rakennussiivous

Var­mista työmaan siisteys ja pölyt­tömyys luo­tet­tavan raken­nus­sii­voojan avulla. Tilaa Canikon raken­nusai­kainen raken­nus­siivous tai työmaan lop­pusiivous ja jätä jäl­keesi siis­timpi remont­ti­kohde tai nauti itse puh­taasta lopputuloksesta.

Työmaan rakennussiivous

Caniko hoitaa työmaa-aikaisen sii­vouksen ja lop­pusii­vouksen luo­tet­ta­vasti puo­lestasi. Pal­ve­lemme sekä yksi­tyis­asiak­kaita että raken­nus­liik­keitä Uudel­la­maalla remontti- ja uudis­ra­ken­nus­koh­teiden puh­taa­na­pi­dossa aina raken­nus­pölyn pudis­tuk­sesta jät­teiden poiskuljetukseen.

REMONTIN AIKANA

Ylläpitävä siivous työmaalla

Raken­nus­siivous on olen­nainen osa minkä tahansa rakennus- tai remont­ti­työmaan pölyn- ja puh­tau­den­hal­lintaa.  
 
Me Cani­kolla voimme huo­lehtia siitä puo­lestasi koko pro­jektin ajan, pur­ku­töiden aloit­ta­mi­sesta työmaan val­mis­tu­miseen saakka. 
 
Huo­lel­li­sella työmaa-aikai­sella puh­taa­na­pi­dolla ennal­taeh­käi­semme ja mini­moimme raken­ta­mi­sesta aiheu­tuvaa pölyä tehok­kaasti sekä suo­jaamme pintoja vau­rioi­tu­mi­selta. Samalla pyrimme var­mis­tamaan kai­kille koh­teessa työs­ken­te­le­ville tur­val­liset ja viih­tyisät puitteet työnteolle. 

REMONTIN JÄLKEEN

Loppusiivous ennen kohteen luovutusta 

Raken­ta­misen jälkeen tai remontin val­mis­tuttua tulisi kohde siivota vielä luovutuskuntoon.

Me Cani­kolla huo­leh­dimme mie­lel­lämme myös kohteen lop­pusii­vouk­sesta. Puh­dis­tamme kaikki pinnat pölystä sekä muusta liasta niin, että tilat voidaan sen jälkeen huo­letta ottaa käyttöön ja luo­vuttaa asukkaille.

Tehokkaan työmaa-aikaisen raken­nus­sii­vouksen ansiosta lop­pusii­voukseen kuluva työ­määrä on yleensä huo­mat­ta­vasti pienempi.

RAKENNUS- JA PURKUJÄTTEET

Jätteiden lajittelu ja kuljetus 

Jät­teiden kier­rätys on tärkeä osa rakennussiivousta.

Jotta purku- ja raken­nustyöt voi­taisiin suo­rittaa mah­dol­li­simman ympä­ris­töys­tä­väl­li­sesti, huo­leh­dimme myös työ­maa­jät­teiden asian­mu­kai­sesta lajit­te­lusta sekä kier­rät­tä­mi­sestä. Samalla työmaa pysyy siis­timpänä ja tur­val­li­sempana koko rakennus- tai remont­ti­pro­jektin ajan.

Voit myös itse päättää, mihin Uudenmaan alueen viral­li­sista jätea­se­mista haluat meidän vievän jätteet ja säästää näin jätemaksuissa.

Kysy lisää rakennus- ja loppusiivouksesta

Ota yhteyttä, niin jutellaan lisää!

Soita 000 000 0000