Remontti tulossa ja vanhat pinnat tai kiintokalusteet pitäisi purkaa uusien tieltä? 

Purkutyöt

Mitä jos voisit jättää työläät pur­kutyöt ja pur­ku­jät­teiden kier­rät­tä­misen alan ammat­ti­lai­sille ja aloittaa remontin puh­taalta työ­maalta? Tilaa pien­pur­kutyöt Cani­kolta ja aloita remontti nopeammin ja vaivattomammin.

Pienpurut sisätiloissa

Caniko hoitaa ket­te­rästi moni­puo­liset sisä­pur­kutyöt rivi- ja ker­ros­ta­lo­huo­neis­toihin sekä oma­ko­ti­ta­loihin. Kyseessä voi olla esi­mer­kiksi keittiön tai kyl­py­huoneen purku, van­hojen kiin­to­ka­lus­teiden pur­ka­minen tai väli­seinän pur­ka­minen – me huo­leh­dimme pur­ku­hommat alta pois nopeasti ja tur­val­li­sesti, jotta sinä pääset raken­tamaan uutta. 

Muut purkutyöt

Sisä­ti­lojen pien­pur­kujen lisäksi meiltä hoi­tuvat vai­vat­to­masti myös pienet ulko­ti­lojen pur­kutyöt, kuten esi­mer­kiksi vanhan aidan, terassin ulko­va­raston tai vaikkapa leik­ki­mökin pur­ka­minen. 
 
Teemme tur­val­li­sesti myös vahin­ko­kohteen, kuten esi­mer­kiksi vesi­va­hingon vau­rioit­taman lattian purkutyöt. 

Tyypillisiä purkupalveluitamme

  • Väli­seinän purkaminen
  • Keittiön pur­ka­minen 
  • Kyl­py­huoneen purkaminen
  • Kiin­to­ka­lus­teiden purkaminen 
  • Lattian pur­ka­minen
  • Katon pur­ka­minen
  • Tapettien ja muiden pin­ta­ma­te­ri­aalien poistaminen
  • Pienten ulko­ra­ken­nelmien pur­ka­minen (leik­ki­mökit, terassit, aidat, varastot) 

ENNEN PURKUTÖITÄ

Purkupöly hallintaan

Pyrimme aina tekemään pur­kutyöt siten, että niistä aiheutuu mah­dol­li­simman vähän vaivaa sinulle ja arki remontin kes­kellä on mah­dol­li­simman sujuvaa. Yksi olen­nainen osa siistiä ja tur­val­lista pur­ku­työtä on kohteen suojaaminen. 

Ennen pur­ku­töiden aloit­ta­mista suo­jaamme kohteen huo­lel­li­sesti, jotta säi­ly­tet­tävät pinnat eivät pääse vau­rioi­tumaan. Tar­vit­taessa eris­tämme pur­ku­kohteen muusta asun­nosta niin, että pur­ku­pölyä ja muuta likaa pääsee kul­keu­tumaan muualle huo­neistoon mah­dol­li­simman vähän. 

Suo­jaus­tavan valit­semme aina pur­ku­töiden laadun ja laa­juuden huo­mioon ottaen. 

Tie­sitkö, että tar­joamme myös rakennussiivousta? 

PURKUTÖIDEN JÄLKEEN

Jätteiden lajittelu ja kierrätys

Kun tilaat pur­kutyöt meiltä, voit luottaa siihen, että kohde jää pur­ku­töiden jälkeen moit­teet­tomaan kuntoon, ja remontti on mukava aloittaa siis­tiltä työmaalta. 

Jotta voi­simme tehdä pur­kutyöt mah­dol­li­simman ympä­ris­töys­tä­väl­li­sesti, huo­leh­dimme puo­lestasi myös pur­ku­jät­teiden asian­mu­kai­sesta lajit­te­lusta ja kierrätyksestä.

Jäte­maksun maksaa asiakas itse, mutta jät­tei­den­kä­sit­te­lys­säkin huo­mioimme aina asiak­kaamme toiveet. Asiak­kaa­namme voit halu­tessasi säästää jäte­mak­suissa ja valita itse, mille Uudenmaan jätea­se­mista toivot meidän kul­jet­tavan purkujätteet.

KENELLE?

Edulliset purkupalvelut yksityisille ja yrityksille

Tar­joamme pie­nemmät sisä­ti­lojen pur­kutyöt sekä yksi­tyis­asiak­kaille että raken­nus­liik­keille lois­ta­valla hinta-laa­tusuh­teella. Toi­mia­lu­ee­namme on Kerava, Hel­sinki, Espoo ja Vantaa sekä kat­ta­vasti koko muu Uudenmaan alue. 

Huo­mioithan, että kai­kissa ennen vuotta 1994 val­mis­tu­neissa asun­noissa on tee­tettävä ensin asbes­ti­kar­toitus, kun suun­ni­tellaan remonttia, joka vaatii purkutöitä.

Mikäli asbestia ilmenee puret­ta­vissa mate­ri­aa­leissa tai raken­teissa, on pur­kutyöt tee­tettävä siihen eri­kois­tu­neilla asbes­ti­pur­ku­työ­luvan omaa­villa ammat­ti­lai­silla. Caniko ei tois­tai­seksi suorita lainkaan asbesti- tai muita haitta-ainepurkuja. 

Millainen remontti sinulla on suunnitteilla?

Ota yhteyttä, niin kar­toi­tetaan yhdessä pur­ku­töiden tarve.

Soita 000 000 0000